توجه...توجه
 
 
 
کلیه پرسنل این مجتمع دوره های ICDL و همچنین نرم افزارهای تخصصی بردهای هوشمند را گذرانده اند.
 
 
     
 
     
کادر آموزشی و علمی
 
 
دبیر عربی پایه هشتم
 فریبا زحمتکش
کارشناسی در رشته زبان و ادبیات عرب 
 
دارای 12 سال سابقه تدریس درس عربی
دبیر کار و فن آوری پایه هفتم و هشتم
 افسانه خاقانی
کارشناسی ارشد روانشناسی
 
دارای 24 سال سابقه کار
دارای 4 سال سابقه در مجتمع
دبیر ریاضی پایه هفتم
مهناز قاسمی منش
دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی
 

دارای 12 سال سابقه کار در مدارس و دانشگاه پیام نور

 دبیر ریاضی پایه هشتم
سمیه رضایی
کارشناسی دبیری ریاضی
 
دارای 15 سال سابقه تدریس در مدارس
دبیر ریاضی پایه نهم
بهترین یوسفی
کارشناسی
 

30 سال سابقه تدریس

دبیر قرآن
فرزانه کریم زاده
 

دارای 3 سال سابقه در مجتمع

دبیر علوم
شیدا معالج
کارشناسی
 
دارای 23 سال سابقه تدریس
دارای 4 سال سابقه در مجتمع
دبیر عربی پایه نهم و پیام های آسمانی پایه هفتم
مریم نخعی
کارشناسی
 
دارای 25 سال سابقه تدریس در سایر مدارس
دارای 2 سال سابقه در مجتمع
دبیر پیام های آسمانی پایه هشتم
منصوره کریمی
کارشناس الهیات
 
دارای 10 سال سابقه تدریس
 
دبیر پیام های آسمانی پایه نهم
فاطمه سادات خلیل پور سیدی
دکتری
دارای 21 سال سابقه تدریس
دبیر عربی پایه هفتم
طاهره مزینانی
کارشناس زبان و ادبیات
 
دارای 3 سال سابقه تدریس
 
سوپروایزر زبان
شیلا تمیزراد
کارشناس ادبیات انگلیسی
 
14 سال سابقه کار در مدارس
 
دبیر زبان
هنگامه دوروزه
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 
 
دارای 10 سال سابقه تدریس در سایر مدارس و
موسسات روشن فکر ، کانون زبان ، متین نوین
 
دبیر زبان
ملیکا حسینی
کارشناسی ادبیات انگلیسی
 
دارای 4 سال سابقه تدریس در مدارس
دبیر زبان
محیا سلمانی رحیمی
کارشناسی ارشد
 
دارای 7 سال سابقه تدریس
دبیر ادبیات پایه هفتم
سمیه همتی فر
کارشناسی ارشد ادبیات
 
دارای 9 سال سابقه تدریس
دبیر ادبیات پایه هشتم
اعظم سبحانی
کارشناسی ادبیات
 
دارای 14 سال سابقه کار در مدارس
دبیر ادبیات پایه هشتم و نهم
آرزو تبریزی
کارشناسی ادبیات
 
دارای 10 سال سابقه تدریس
 
دبیر تفکر پایه هفتم و هشتم و دبیر کار و فناوری پایه نهم
شهره آفاق صدری پور
کاردانی حرفه
 
دارای 39 سال سابقه تدریس
دبیر مطالعات اجتماعی
فاطمه رفیعیان
کارشناسی
دارای 30 سال سابقه تدریس